Oświata

Publiczne szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie gminy Wasilków 2016/ 17:

1. Przedszkole Publiczne

 • Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie:
  ul. Sienkiewicza 24, 16-010 Wasilków, tel. 085 718 55 01,
  wraz z Filią w Wasilkowie, ul. Polna 1/4c, tel. 085 718 52 25
  http://przedszkole.wasilkow.pl/

2. Szkoły publiczne

 • Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie: ul Polna 1/4a 16-010 Wasilków, tel. 085 718 54 98, http://spwasilkow.pl/
 • Szkoła Filialna w Jurowcach: ul. Wasilkowska 2, 16-010 Jurowce, tel. 085 743 63 27
 • Szkoła Filialna w Sochoniach: ul. Kościelna 1, 16-010 Sochonie, tel. 085 718 52 66
 • Szkoła Podstawowa nr. 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie: ul. A. Mickiewicza 2, 16-010 Wasilków, tel. 085 718 52 63, http://www.sp1wasilkow.pl/
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Studziankach: ul. Supraślska 2, 16-010 Studzianki, tel. 085 718 46 31

3. Punkty przedszkolne

 • Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dom” w Jurowcach: ul. Wasilkowska 2, 16-010 Jurowce,
 • Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” w Studziankach: ul. Supraślska 2, 16-010 Studzianki,
 • Punkt Przedszkolny „Przedszkolak” w Sochoniach: ul Kościelna 1, 16-010 Sochonie.

 4. Żłobki i kluby dziecięce

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy Siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy Nazwa żłobka lub klubu dziecięcego Numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy Numer REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego Liczba miejsc
w żłobku lub klubie dziecięcym
1 Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Wesołe Robaczki” M. Białozor, M. Chmielewska-Burak s.c. ul. Świerkowa 1/3
16-010 Wasilków
Niepubliczny Żłobek „Wesołe Robaczki” Oddział I 966-208-58-04 200710971 ul. Świerkowa 1/3
16-010 Wasilków
16
2 Podlaska Akademia Kompetencji Sp. z o.o. ul. Białostocka 106A lok. U1
15-680 Białystok
Żłobek HAPPY 542-32-39-389 200877139 ul. Białostocka 106A lok. U1
16-010 Wasilków
10
3 „MiniMontessori” Magdalena Tarasewicz ul. Białostocka 106 lok. U1
16-010 Wasilków
Niepubliczny Żłobek MiniMontessori 966-151-63-37 200746615 ul. Białostocka 106 lok. U1
16-010 Wasilków
40
4 Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Wesołe Robaczki” M. Białozor, M. Chmielewska-Burak s.c. ul. Świerkowa 1/3
16-010 Wasilków
Niepubliczny Żłobek „Wesołe Robaczki” Oddział II 966-208-58-04 200710971 ul. Białostocka 98
16-010 Wasilków
50

 

Stypendia naukowe, sportowe lub artystyczne:

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków. Stypendium może być przyznane uczniom klas V-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz uczniom gimnazjów i klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu, którzy zamieszkują na terenie Gminy Wasilków w następujących kategoriach:
1. naukowe,

2. sportowe,

3. artystyczne.

Stypendium naukowe
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe przysługuje uczniom, zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków,  którzy uzyskali jednocześnie w roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium:
1) średnią ocen nie niższą niż 5,5 (dla szkoły podstawowej, gimnazjum, klasy gimnazjalnej prowadzonej w szkole innego typu), 5,0 (dla szkoły ponadpodstawowej);
2) miejsca od I do III w olimpiadach, konkursach, turniejach z zakresu przynajmniej jednej dziedziny nauki i wiedzy ogólnej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz towarzystw i instytucji naukowych o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Stypendium sportowe
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom, zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków, którzy uzyskali jednocześnie w roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium:
1) średnią ocen nie niższą niż 4,0;
2) miejsca od I do III w konkursach, turniejach, zawodach lub innych imprezach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz stowarzyszeń i związków sportowych albo zostali powołani do reprezentowania co najmniej województwa w zawodach sportowych rangi ogólnopolskiej lub wyższej.

Stypendium artystyczne
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków, którzy uzyskali jednocześnie w roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium:
1) średnią ocen nie niższą niż 4,0;
2) miejsca od I do III w konkursach, wystawach, festiwalach, przeglądach i innych imprezach z zakresu twórczości artystycznej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz towarzystw i instytucji kultury o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym.

 

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:

1) dyrektorzy szkół,

2) rodzice (opiekunowie prawni) albo pełnoletni uczeń,

3) kluby sportowe, w których uczeń trenuje.

Stypendium przyznawane jest na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.


Wnioski
o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 16-010 Wasilków w godzinach: 8.00-16.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Jeżeli termin złożenia wniosków przypada na dzień wolny od pracy za terminowe złożenie wniosku uznaje się najbliższy dzień roboczy.
 
Wniosek o przyznanie stypendium
naukowego, sportowego lub artystycznego powinien zawierać: dane kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nazwa i adres szkoły oraz klasa), średnią ocen za ostatni rok szkolny (potwierdzoną przez dyrektora szkoły) i opis osiągnięć kandydata. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Wnioski o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego można również składać na formularzu zamieszczonym poniżej.

Wniosek o przyznanie stypendium

Wniosek o przyznanie stypendium

Informacje dotyczące systemu oświaty

Przedszkola Publiczne

 • Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie: ul. Sienkiewicza 24, 16-010 Wasilków, tel. 085 718 55 01,
  wraz z Filią w Wasilkowie, ul. Polna 1/4c, tel. 085 718 52 25, http://www.przedszkole.wasilkow.pl
 • Punkty Przedszkolne:
  • Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dom” w Jurowcach: ul. Wasilkowska 2, 16-010 Jurowce,
  • Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” w Studziankach: ul. Supraślska 2, 16-010 Studzianki,
  • Punkt Przedszkolny „Przedszkolak” w Sochoniach: ul Kościelna 1, 16-010 Sochonie.

Szkoły Publiczne

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
ul Polna 1/4a 16-010 Wasilków, tel. 085 718 54 98, http://www.sp.wasilkow.pl/

 • Szkoła Filialna w Jurowcach: ul. Wasilkowska 2, 16-010 Jurowce, tel. 085 743 63 27
 • Szkoła Filialna w Sochoniach: ul. Kościelna 1, 16-010 Sochonie, tel. 085 718 52 66

Publiczna Szkoła Podstawowa w Studziankach
ul. Supraślska 2, 16-010 Studzianki, tel. 085 718 46 31, http://spstudzinki.szkolnastrona.pl/

Szkoła Podstawowa nr.1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
ul. A. Mickiewicza 2, 16-010 Wasilków, tel. 085 718 52 63, http://www.sp1wasilkow.pl/

 

Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce

Lp. Nazwa Adres Strona internetowa
1 Niepubliczny Żłobek „Wesołe Robaczki” Oddział I ul. Świerkowa 1/3
16-010 Wasilków
www.wesolerobaczki.pl
2

Niepubliczny Żłobek „Wesołe Robaczki” Oddział II

ul. Białostocka 98
16-010 Wasilków
www.wesolerobaczki.pl
3 Żłobek HAPPY ul. Białostocka 106A lok. U1
15-680 Białystok
-
4 „MiniMontessori” Magdalena Tarasewicz ul. Białostocka 106 lok. U1
16-010 Wasilków
www.zlobekwasilkow.pl

Przedszkola niepubliczne

Niepubliczne Przedszkole Językowe "Tekakwita"

ul. Białostocka 1A, 16-010 Wasilków, www.przedszkole.tekakwita.pl

Domowe Przedszkole "Bis"

ul. Krucza 25A, 16-010 Wasilków, www.domoweprzedszkole.net

Niepubliczne Przedszkole "Montessori"

ul. Kościelna 55, 16-010 Wasilków, www.montessoriwasilkow.pl

Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Robaczki”

ul. Świerkowa 1/3, 16-010 Wasilków, www.wesolerobaczki.pl

Niepubliczne Przedszkole „Happy”

ul. Białostocka 106A/U1, 16-010 Wasilków, www.przedszkole-happy.pl

Szkoły niepubliczne

Prywatna Szkoła Podstawowa „Tekakwita” w Wasilkowie

ul. Białostocka 1A, 16-010 Wasilków, kom.: 511 005 591

Przedszkola językowe

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Tekakwita”

ul. Białostocka 1A, 16-010 Wasilków, www.przedszkole.tekakwita.pl

Szkoły językowe

„Let's Talk” Szkoła Języków Obcych

Rynek Kilińskiego 19, 16-010 Wasilków, http://lets-talk.pl/kontakt

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie